My Farm_ 1 chương mới sẽ cho phép người chơi sử dụng vịt NFT để thu nhập thụ động. Công cụ này sẽ đặc biệt hấp dẫn đối với những farmer sớm nhất có thể nhận được APY cao nhất.

Đây là điều mà tất cả người chơi Waves Ducks đã chờ đợi! Một tháng sau khi những con vịt NFT đầu tiên được sinh ra, quá trình này đã diễn ra đầy đủ chu kỳ và những con vịt này sẽ có thể đẻ EGG cho chủ nhân của chúng. Người dùng đã có thể tận dụng chức năng…

WAVES Vietnam

Waves Technologies là một hệ sinh thái toàn diện của các công nghệ blockchain tiên tiến, bao gồm ba giao thức blockchain đa năng — Waves, Neutrino và Gravity.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store